bilgi@dogansar.bel.tr 0 (346) 881 2027
TAŞINMAZ SATIŞ İLANI Tarihi: 18.05.2023

Doğanşar Belediye Başkanlığı

DOĞANŞAR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN TAŞINMAZ SATIŞ İLANI

Aşağıdaki nitelikleri belirtilen ve mülkiyeti Doğanşar Belediyesine ait 1 adet taşınmaz 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 45. maddesine istinaden Açık İhale Usulü ile ihale edilerek satışı yapılacaktır.

Doğanşar İlçesi Çay Mahallesi 101 ada 21 parselde bulunan.2 kat 8 numaralı daire nitelikli (93.00 m2 2+1) gayrimenkulün satılması işi;

Tahmini satış Bedeli: 950.000,00.-TL

Geçici Teminat Miktarı: 28.500,00.-TL

İhalenin Yapılacağı Yer: Doğanşar Belediye Başkanlığı Encümen Salonu

İhale Tarih ve Saati: 16 Haziran 2023Cuma Günü 14.00'de Evrakları Sunma Tarih ve Saati: 16 Haziran 2023Cuma Günü 12.00'e kadar

İhaleye iştirak edecek isteklilerin sunması gereken evraklar :

Gerçek Kişiler;

 1. Nüfus Cüzdanı Sureti (Muhtarlıktan) veya Nüfus Kayıt Örneği( e-deylet)
 2. İkametgah Belgesi (Muhtarlık , Nüfus Md., e- devlet)
 3. Tebligat için yazılı adres beyanı (Belediyede doldurulacak)
 4. Geçici teminat bedellerini yatırmış olmak veya banka teminat mektubu sunmak
 5. Vekaleten ihaleye katılımlarda; noter tasdikli vekaletname
 6. Noter tasdikli imza beyanı ya da sirküsü (son 5 yıl içerisinde düzenlenmiş)

Tüzel Kişiler;

 1. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren, ihalenin yapıldığı yıl içinde düzenlenmiş noter tasdikli imza sirküsü
 2. Mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi

Odasından, ihalenin yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge

 1. Ticaret Sicil Gazetesi
 2. Geçici teminat bedellerini yatırmış olmak veya banka teminat mektubu sunmak
 3. Vekaleten ihaleye katılımlarda; noter tasdikli vekaletname
 4. Tüzel kişilik Dernek ise; Karar defteri, Karar defterine ihale ile ilgili karar alınarak yetkili tayin edilmesi,
 5. Tüzel kişilik Dernek ise; Yetkilinin noter tasdikli imza sirküsü.

Not:

 1. İhaleye, belediyeye ait borcu bulunmayan istekliler katılabilir.
 2. İhale evrakları teslim edildikten sonra Geçici Teminat ödemeleri belediye veznesine ya da TürkiyeZiraat Bankası Bankası IBAN Doğanşar şubesi TR12 0001 001663251685345001 hesabına yapılabilir.

İhaleye ait şartname ve ekleri; Belediyemiz Mali Hizmetleri Müdürlüğü'nde bedelsiz görülebilir. İhale dokümanı satış bedeli 250,00.-TL olup, ihaleye gireceklerin ihale dokümanı almaları zorunludur.

Belediyemiz ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. İlan Olunur.