bilgi@dogansar.bel.tr 0 (346) 881 2027
SERVİS DIŞI ARAÇ SATIŞ İLANI Tarihi: 26.05.2023

Doğanşar Belediye Başkanlığı

T.C.

DOĞANŞAR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN İLAN

I-Doğanşar Belediyesi Makine parkında bulunan ekonomik ömrünü doldurmuş ve servis dışı bırakılan 6 adet araç 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 45.maddesi gereğince AÇIK TEKLİF USULÜ ile Belediye Encümenince satış ihaleleri yapılacaktır.

2-İhale 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45.nci Maddesi gereğince "AÇIK ARTIRMA” suretiyle yapılacaktır.

3- Satış için tespit edilen muhammen bedelden KDV. Hariçtir.

4-İhale Geçici teminatı Muhammen Bedelin %3'dür. Geçici teminat nakit olarak Doğanşar T.Ziraat Bankası Şubesindeki TR 12 0001 0016 63251685 34 5001 nolu emanet hesabına ilanda belirtildiği gibi ayrı ayrı yatırılacaktır. Teminat mektubu getirecekler 2886 sayılı Kanuna uygun olarak bankalardan alacaklan teminat mektuplarını vereceklerdir.

5-İhale Belediye Encümenince Encümen Toplantı Salonunda aşağıda belirtilen tarih ve saatte yapılacaktır.

6-İhalesi yapılacak servis dışı araçlara ait satış şartnamesi mesai saatleri içerisinde Doğanşar Belediyesi (Mali İşler Müdürlüğünde) görülebilir.

7-isteklilerin ihaleye katılabilmeleri için, a-Doğanşar Belediyesi adına geçici teminatın yatırıldığına dair banka makbuzu veya banka teminat mektubu, b-Nüfus cüzdam aslı veya tasdikli fotokopisi, c-Tcbliğc esas ikametgah belgesi, d-İstckli Şirket ise kanıtlayıcı belgeler(Oda kaydı, Ticaret Sicil Gazetesi) e-Vekaleten iştirak edilmesi halinde noter tasdikli vekaletname, Şirket adına iştirak edilmesi halinde şirketi temsile yetkili olduğuna dair noter tasdikli yetki belgesi, Ortak girişim olması halinde ise noter tasdikli ortaklık sözleşmesi, f- Noter tasdikli imza sirküsü.

g-Vcrgi borcu olmadığına ilişkin belge, h- Sosyal Güvenlik Kurumuna borcu olmadığına ilişkin belge, j- Doğanşar Belediyesine borcu olmadığına ilişkin belge,

8-İhaleye iştirak edenler şartnameyi peşinen kabul etmiş sayılırlar.

9-Posta İle yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

10- İhaleye ait şartname ve ekleri, Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğünde bedelsiz görülebilir. İhale dokümanı satış bedeli 200.00 TL olup, ihaleye gireceklerin ihale dokümanı almaları zorunludur. II-İdare İhaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

İLAN OLUNUR.

SATIŞA ÇIKARILAN SERVİS Dışı ARAÇLAR

s.

NO

CİNSİ

MARKASI

MODELİ

PLAKASI

M.BEDELİ

GEÇİC

TEMİNA

TI(TL)

İHALE

TARİHİ

SAATİ

ı

KAMYON

(DAMPERLİ

FARGO

1999

58 DT 510

900.000,00

27.000,00

23.06.2023

14.00

2

OTOMOBİL

REAULT-MEGAN

1.6

2002

58 NC 380

135.000,00

4.050,00

23.06.2023

14.05

3

çöp

KAMYONU

 

IVECO

1994

58 FL884

130.000,00

3.900,00

23.06.2023

14,10

4

CENAZE

YIKAMA

ARACI

 

FİAT

 

1987

 

58 DU646

1000.000,00

37000,00

 

23.06.2023

14.15

5

MİNÜBÜS

RENAULTMASTER 2.5

2006

58 ND 328

150.000,00

 

23.06.2023

14.20

6

OTOMOBİL

RENAULT 12 TSW

1985

58 NF 729

12.000,00

360,00

23.06.2023

14.25